OBCHODNÍ PODMÍNKY

 I.Úvod

 1. Společnost Nabikini- Erwel s.r.o. se sídlem Baranecká 171, Brezová pod Bradlom, 90613,Zapsaná v OR Okresního soudu Trnava, Oddíl Sro, vložka 19346/T, IČO: 36711608, IČO DPH: SK 2022292734,(dále jen „Prodejce“), nabízí ke koupi oděvní zboží,  prostřednictvím webových stránek NABIKINI.eu (dále jen „Obchod“ nebo „Webové stránky“).
 2. Těmito obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“) se řídí nákup a prodej zboží.
 3. Obchodní podmínky jsou přístupné na Webových stránkách, kde si zákazník (dále jen „Kupující“) může zobrazit a stáhnout jejich aktuální verzi.
 4. Fotografie, grafická prezentace nabízeného zboží, firemní loga či loga výrobků, slouží výhradně k prezentaci při provozu Obchodu, jsou chráněny autorským právem a Kupující není oprávněn s těmito prvky jakkoliv dále nakládat.
 5. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito všeobecnými Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními ● zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ● zákona č. 22/2004 S. z., O elektronickém obchodě a o změně a doplnění zákona č. 128/2002 S. z. O státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů v znění zákona č. 284/2002 S. z., Ve znění pozdějších předpisů ● zákona č. 250/2007 S. z., O ochraně spotřebitele a o změně zákona č. 372/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů ● zákona č. 102/2014 S.z. ,. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené mimo dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozovny prodejce a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění dalších předpisů ● zákona č. 391/2015 S.z., o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění dalších předpisů.

II.Objednávka

 1. Prodávající uzavírá smlouvy s Kupujícím prostřednictvím objednávky učiněné Kupujícím na Webových stránkách  nabikini.eu
 2. Předmětem objednávky je zboží vybrané Kupujícím z dostupné nabídky Obchodu. Prodej v obchodě prodávajícího je realizován výhradně pro fyzické osoby. (Ne pro OSVČ či firmy).
 3. Při nákupu prostřednictvím Webových stránek Kupující vybírá zboží ke koupi kliknutím na pole „Přidat do košíku“ u jednotlivých položek zboží. Po ukončení výběru zboží a kliknutí na pole „Košík“, se zobrazí seznam všech vybraných položek zboží a pole „Přejít do pokladny“. Po kliknutí následuje proces objednávky ve 3 krocích. Kupující v 1. kroku objednávky vyplní kontaktní a fakturační údaje nezbytné pro uzavření Smlouvy a vystavení faktury (dále jen „OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ“). Kupující je srozuměn s tím, že označením políčka „Souhlasím s Obchodními podmínkami“, jež je součástí 1. kroku objednávky, potvrzuje, že se s Obchodními podmínkami podrobně seznámil s dostatečným časovým předstihem před provedením objednávky, a že tyto v plném rozsahu a bez výhrad přijímá. Pokud Kupující nesouhlasí se zněním obchodních podmínek, příslušnou objednávku nelze uskutečnit.
 4. Ve 2. kroku objednávky zvolí Kupující způsob platby a doručení.
 5. Ve 3. kroku objednávky se zobrazí rekapitulace objednávky zahrnující seznam objednaného zboží, celkovou cenu, kontaktní a fakturační údaje a způsob dopravy a platby. Kliknutím na pole „Závazně objednat“ je objednávka dokončena a odeslána Prodávajícímu.
 6. Uzavřením Smlouvy se tyto Obchodní podmínky stávají její nedílnou součástí.
 7. Prodávající není zejména povinen zpracovat objednávku a uzavřít kupní smlouvy v případě, že: Kupující uvedl nesprávné či neúplné údaje, a tyto nedoplnil do 5ti dnů po té, kdy byl Prodávajícím vyzván k nápravě, platba za objednávku v případě úhrady „Převodem“ nebyla provedena během 3 pracovních dní ode dne odeslání e-mailu s údaji o platbě Kupujícímu. Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud se objednané zboží v mezidobí od uskutečnění objednávky Kupujícím do zpracování objednávky Prodávajícím stalo nedostupné

III. Dodání zboží

 1. Způsob přepravy a dodání zboží volí kupující v objednávce. Podmínky přepravy a dodání jsou uvedeny na webových stránkách.
 2. Prodávající je povinen prostřednictvím dopravce dodat zboží na místo dodání a kupující je povinen na místě dodání zboží převzít.
 3. Kupující je povinen převzít zboží při dodání, nebo si jej v přiměřeném čase vyzvednout, pokud se tak nestane  je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s doručováním zboží.

IV. Ceny a způsoby platby

 1. Ceny zboží jsou uváděny včetně veškerých souvisejících daní a poplatků.
 2. Kupující si může zvolit mezi následujícími způsoby plateb objednávky:
  1. v hotovosti kurýrní službě v místě doručení (na dobírku)
  2. bankovním převodem
 3. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny zboží v Obchodě, zavádět nové zboží k prodeji, vyhlašovat a odvolávat slevové akce nebo tyto akce měnit, přičemž takovými změnami nejsou dotčena práva Kupujícího pramenící z odeslané objednávky či uzavřené Smlouvy.

V. Záruka, reklamace a vrácení zboží, odstoupení od smlouvy

 1. Zjistí-li Kupující poškození zboží během dopravy, sepíše v přítomnosti zaměstnance kurýrní služby protokol o poškození zboží během přepravy a tento předá Prodávajícímu k dalšímu vyřízení reklamace přepravy.
 2. Kupující, který je spotřebitelem dle platných právních předpisů, má právo na odstoupení od Smlouvy a bezplatné vrácení nepoužitého zboží bez uvedení důvodů během 14 dní od data obdržení zboží.
 3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Uvedené neplatí:
  1.  a)    u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  2.  na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  3. vyplývá-li to z povahy věci
 1. Reklamované zboží zašle Kupující společně s písemným popisem vady nebo reklamačním formulářem staženým z Webových stránek a dokladem o koupi v Obchodě, na adresu:

Pro Slovensko : NABIKINI- Erwel s.r.o., Baranecká 171, Brezová pod Bradlom, 90613

Pro Českou republiku : Salon Villa – sklad  NABIKINI, Jungmannova 373/20, Liberec, 46001

 1. Prodávající potvrdí bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od doručení reklamovaného zboží, jeho přijetí a sdělí Kupujícímu způsob vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů
 2. V případě, že reklamace nebude vyřízena kladně, zboží bude odesláno zpět Kupujícímu společně s odůvodněním zamítnutí reklamace.

VI. Ochrana osobních údajů

 1. Uzavřením Smlouvy Kupující dává Prodávajícímu souhlas ke zpracování osobních údajů za dále uvedených podmínek. Osobní údaje budou zpracovávány v tomto rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, pohlaví, historie kupujícího v Obchodě.
 2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány k následujícím účelům: nabízení obchodu a služeb, marketingová a reklamní činnost, vedení uživatelského účtu a vytváření databází klientů (odběratelů), jakož i plnění uzavřených kupních smluv vč. zasílání zboží, vystavování faktur, vedení související komunikace, popř. zasílání obchodních sdělení (newsletterů), to vše v souvislosti s provozováním internetového e-shopu.
 3. Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi; Prodávající se zavazuje přijmout nezbytná technická a organizační opatření za účele ochrany zpracovávaných osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně (vlastními zaměstnanci i zpracovateli) a automatizovaně (vlastními zaměstnanci i zpracovateli).
 4. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou. Kupující je oprávněn udělený souhlas ke zpracování osobních údajů kdykoliv odvolat sdělením odeslaným elektronicky na adresu elektronické pošty prodávajícího nebo písemně na adresu prodávajícího pro doručování.
 5. Správcem osobních údajů je Prodávající, který se zavazuje osobní údaje zpracovávat v souladu s těmito Obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje Kupujícího mohou být dále zpřístupněny třetím osobám, stanoví-li tak právní předpisy.
 6. Kupující má právo na přístup k osobním údajům, má právo na jejich opravu, doplnění, má právo na jejich blokaci, může žádat Prodávajícího o vysvětlení a odstranění závadného stavu v případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, a to vždy prostřednictvím žádosti odeslané elektronicky na adresu elektronické pošty Prodávajícího nebo písemně na adresu Prodávajícího pro doručování či do sídla Prodávajícího. O následném postupu bude Kupující informován písemně nebo e-mailovou formou
 7. Kupující dále může při uzavření kupní smlouvy vyjádřit svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení (newsletterů) Prodávajícího týkajících se jeho obdobných výrobků nebo služeb na elektronickou adresu, kterou Kupující uvedl při registraci uživatelského účtu či kterou uvedl v rámci jednorázové objednávky, a v tomto rozsahu a k tomu účelu pak uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Kupující může kdykoliv odmítnout zasílání obchodních informací.
 8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou úplné a správné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů s tím, že některé osobní údaje jsou nezbytné pro realizaci Smlouvy uzavřené s Kupujícím.
 9. Kupující dále souhlasí s ukládáním tzv.“cookies“ do jeho koncového zařízení (např. počítače) tak, aby se usnadnilo poskytování služeb informační společnosti; Kupující má možnost odmítnout, aby „cookies“ nebo podobné nástroje byly ukládány do jeho koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva o koupi zboží se řídí právním řádem Slovenské republiky. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou v této smlouvě výslovně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny obchodních podmínek. Tyto změny se nevztahují na objednávky dokončené před účinností příslušných změn. Změny obchodních podmínek jsou účinné jejich zveřejněním na webové stránce.